Luật châu Âu

Nghị định 947 của Chính phủ LB Nga ngày 27/11/2010

Cập nhật lúc 05-12-2010 08:44:23 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Ngày 27/11 vừa qua Chính phủ LB Nga đã ban hành Nghị định số 947 về việc thiết lập định mức cho phép lao động nước ngoài được các chủ thể kinh tế hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và thể thao trên lãnh thổ LB Nga sử dụng


Nghị định chính phủ LB Nga số 947 ban hành ngày 27/11/2010

V/v thiết lập định mức cho phép các lao động nước ngoài được các chủ thể kinh tế hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và thể thao trên lãnh thổ LB Nga sử dụng

Chính phủ Liên bang Nga

Căn cứ điều 5 khoản 181 Luật Liên bang “Về vị trí quyền hạn của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga”

Nghị định:

Điều 1.Thiết lập định mức cho phép lao động nước ngoài được các chủ thể kinh tế hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga trong lĩnh vực bán lẻ và thể thao với các loại hình hoạt động được phân loại theo Tiêu chuẩn phân loại loại hình hoạt động kinh tế toàn Nga:

a.Bán lẻ đồ uống có cồn, bao gồm cả bia, (mã 52.25.1) – 0% trên tổng số người lao động được các chủ thể kinh tế nêu trên sử dụng;

b.Bán lẻ dược phẩm (mã 52.31) – 0% trên tổng số người lao động được các chủ thể kinh tế nêu trên sử dụng;

c. Bán lẻ trong các lều (palatka) và ngoài chợ (mã 52.62) – 0% trên tổng số người lao động được các chủ thể kinh tế nêu trên sử dụng;

d.Các loại hình bán lẻ khác bên ngoài cửa hàng (magazin) (mã 52.63) – 0% trên tổng số người lao động được các chủ thể kinh tế nêu trên sử dụng;

e.Các hoạt động khác trong lĩnh vực thể thao (mã 92.62) – 25% trên tổng số người lao động được các chủ thể kinh tế nêu trên sử dụng.

Điều 2. Các chủ thể kinh tế được nêu trong Điều 1 thực hiện việc giảm số lượng lao động nước ngoài phù hợp với Nghị định này theo đúng Luật lao động LB Nga đến trước ngày 01.01.2011.

Điều 3. Bộ sức khỏe và phát triển xã hội LB Nga có trách nhiệm giải thích các vấn đề liên quan đến Nghị định này.

Thủ tướng chính phủ

LB Nga

V.Putin

Nguyên văn bằng tiếng Nga:

Постановление от 27 ноября 2010 г.  №947 Об установлении на 2011 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта на территории Российской Федерации

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Федерального закона «О  правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2011 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности в сфере розничной торговли и в области спорта, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

а) розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, (код 52.25.1) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

б) розничная торговля фармацевтическими товарами (код 52.31) - в  размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

в) розничная торговля в палатках и на рынках (код 52.62) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

г) прочая розничная торговля вне магазинов (код 52.63) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

д) прочая деятельность в области спорта (код 92.62) - в размере 25 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

2. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, до 1 января 2011 г. привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации давать разъяснения по применению настоящего постановления.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.Путин

Nguồn Hoidoanhnghiep.ru

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo