Việt Nam

Hội nghị Trung ương 7 chưa khai mạc đã an bài ?

Cập nhật lúc 02-05-2013 11:11:11 (GMT+1)
Hội nghị Trung ương 7 - Khoá XI xem xét, quyết định 6 vấn đề lớn. Nguồn: NLĐ

 

TLT - Sau Hội nghị Trung ương 6 với nhiều căng thẳng và kịch tính, khi Bộ chính trị đề nghị kỷ luật "đồng chí X", nhưng trong Hội nghị mang đến thất vọng cho nhiều người mong chờ, ý kiến này đã bị gạt sang bên. Ngày 2/5/2013, Hội nghị 7 khai mạc xem xét, quyết định các vấn đề lớn. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng những hy vọng thay đổi không thể thực hiện và "chưa khai mạc đã an bài". 


Hội nghị Trung ương 7 khai mạc sáng 2-5 xem xét, quyết định các vấn đề lớn: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược...

Trung ương Đảng quyết định 6 vấn đề lớn
Người lao động

Sáng nay (2-5), Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 11-5 tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định. 

Thứ nhất, về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các Ủy viên Trung ương cần tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến việc quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, chỉ ra mặt được và mặt chưa được, phân tích nguyên nhân, đề xuất các quan điểm, chủ trương và biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Chú ý làm rõ, vì sao ở một số nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng chưa được phát huy đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chậm được nâng cao; việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chưa mạnh, tình trạng "hành chính hoá" chậm được khắc phục? Vì sao cải cách hành chính chưa đạt được kết quả mong muốn; bộ máy tổ chức và tổng biên chế vẫn tiếp tục phình to, nhất là ở cấp tổng cục, các đơn vị trực thuộc bộ và chính quyền cơ sở...

Thứ hai, về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong nhiều năm qua, nhất là từ khi ban hành Nghị quyết Trung ương 8b (khoá VI), công tác quần chúng của Đảng tiếp tục được đổi mới, góp phần làm nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức, thấy hết những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, chúng ta cần xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các vấn đề xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 7 rất quan trọng


Thứ ba, về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Ủy viên Trung ương bám sát Cương lĩnh của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 5 về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nghiên cứu thật kỹ, thảo luận thật sâu các nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp mà Ủy ban sửa đổi Hiến pháp trình, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng.

Tinh thần chung là phải chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giai cấp công-nông và đội ngũ trí thức; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Đồng thời, tiếp tục kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp; chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm và có sự thống nhất cao. Đối với những vấn đề mới hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau, Trung ương cần xem xét, trao đổi thật kỹ để có phương án tiếp thu, giải trình phù hợp. 

Thứ tư, về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là một Nghị quyết rất quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và theo dõi, ngay từ khi Nghị quyết mới được ban hành cũng như trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Sau hơn 1 năm thực hiện, chúng ta cần sơ kết để kịp thời rút kinh nghiệm và có những nhận định, đánh giá thống nhất, tạo sự đồng thuận cao, làm cơ sở cho việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết này. 

Thứ năm, về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", thời gian qua, Bộ Chính trị đã sớm chỉ đạo triển khai việc xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Sau khi được Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) thông qua Đề án, Bộ Chính trị đã khẩn trương chuẩn bị để trình Hội nghị Trung ương lần này cho ý kiến về dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7 - khoá XI
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7 - khoá XI

Với tinh thần trách nhiệm cao, các Ủy viên Trung ương đã tích cực tham gia phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch. Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu, bước đầu cho thấy nguồn cán bộ khá dồi dào về số lượng, có đủ 3 độ tuổi cho các chức danh, trong đó có khá nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và có ý kiến sơ bộ về chức danh nhân sự dự kiến đưa vào Quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương cân nhắc, quyết định chính thức. 

Thứ sáu, về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời chỉ đạo thực hiện có kết quả lĩnh vực này, nhằm quán triệt, cụ thể hoá quan điểm phát triển bền vững của Đại hội XI, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 cũng như lâu dài của đất nước.

"Các đồng chí Ủy viên Trung ương cần thảo luận, đánh giá thật khách quan, khoa học tình hình biến đổi khí hậu, tài nguyên, môi trường và công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta trong thời gian qua nhất là tình trạng nước biển dâng, ngập lụt, triều cường, xâm nhập mặn; phòng tránh, giảm nhẹ tác hại của thiên tai, bão lũ, hạn hán; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, tìm kiếm, phát triển các nguồn mới thay thế; phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học..." - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Cuối cùng, nhấn mạnh những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này đều là những vấn đề rất khó, phức tạp nhưng rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho cả các nhiệm kỳ tiếp theo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Người buôn gió:
Trung ương 7 chưa khai mạc đã an bài

Khai mạc trung ương 7, TBT Trọng đọc lời phát biểu, nhấn mạnh 6 điểm cần thảo luận.

Điểm 1
Điểm đầu tiên, ông Trọng chú trọng tới việc tìm ra nguyên nhân và khắc phục những yếu kém.
Dịch nghĩa ra là lần này Đảng bảo ban nhau, chỉ cho nhau tiến bộ. Không có kỷ luật hay xử lý ai hết.

Điểm 2
Đổi mới, tăng cường lãnh đạo về dân vận.
Dịch nghĩa sẽ có thêm nhiều dư luận viên, tuyên truyền viên.

Điểm 3
kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;
Dịch nghĩa là giữ nguyên điều 4 hiến pháp bằng mọi giá.

Điểm 4
Về nghị quyết 4 có mươi dòng, chứng tỏ nghị quyết 4 không thành công như ông Trọng mong đợi. Để che đậy thất bại ở sản phẩm của mình ( nghị quyết 4 ) ông Trọng không muốn nói nhiều, ông kêu gọi sự nhất trí hơn nữa chỉ để nghị quyết này làm cơ sở để giải quyết tốt hơn.
Chứng tỏ ngay bản thân ông Trọng cũng đã không tin tưởng gì nữa về kết quả của nghị quyết 4, bỏ thì thiên hạ cười, thôi thì cứ lai rai làm tiếp đến khi mọi người quên đi là vừa

Điểm 5
Hội nghị bàn đến quy hoạch nhân sự năm 2016-2021.
Có nghĩa nhân sự chủ chốt từ nay đến 2016 chả có gì thay đổi, ai nguyên vị trí đấy. May ra có thêm một hai ông vào BCT thực tập để đến 2016 thì lên kế nhiệm các chức vụ nguyên thủ do lớp trước hết tuổi.

Điểm 6
Về môi trường.
Môi trường Việt Nam đã đến mức báo động trầm trọng. Việc này là của các chuyên gia thì đúng hơn. Ủy viên trung ương Đảng có được bao nhiêu người đủ chuyên sâu về môi trường mà bàn.

Kết luận
Trung ương 7  không có đồng chí nào bị kỷ luật cả. Điều 4 được giữ nguyên. Nghị quyết trung ương 4 thất bại. Thay đổi quan trọng là cơ hội mới về nhân sự năm 2016 để các anh, các chú hiểu ý vận động. 

Nguồn: NLĐ, người buôn gió FB

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 • #10 Da Quy: Biể thưa thốt ,không biết dựa cột mà nghe

  13-05-2013 08:17

  Nghĩ lại câu chuyện vẻ tranh của Anh Trương Duy Nhất thấm thía thật. sau khi đọc báo cùng một đối tượng mà kẻ khen người chê. Có người chỉ nghe đồn là tin như chuyện mê tín. Có người thực dụng đến nổi bị mà mắt nên có mắt nhu đui.

  Có người chưa sạch nước mũi, bày đặt đánh giá ông nầy bà kia. Đọc những comment cũng là giây phút giải trí vì nó như chuyện cười về một mớ người thật đa đoan, ngứa minệng vui vui ..!
 • #9 phi long: nguyễn phi long

  12-05-2013 12:44

  Từ nay đến 2016, dân Việt Nam còn lầm than cùng cực, Tôi kỳ vọng nhiều ở nguyễn Bá Thanh có thể làm thay đổi cục diện, để rồi thất vọng ê-chề,

  Nguyễn Thiện Nhân không làm gì cho đời, đáng ra Nguyễn Bá Thanh phải giấu tài và giả vờ theo phe đồng chí X. khi vào được BCT rồi mới hiện nguyên hình như Đặng Tiểu Bình, và mới làm mạnh như đã từng làm tại đà nẵng được! than ôi vận nước còn đen !
 • #8 DSQ: Nguoi cong san

  05-05-2013 22:48

  cac nguoi cha lam duoc gi ca, chi gao to chui boi nguoi khac thoi. Co gioi thi ve vietnam ho hao nhan dan bieu tinh di
 • #7 Trò hề: Trò hề

  05-05-2013 05:39

  Phe của Trọng "lú" nương tay với đồng chí "X" ở BTT- đánh rắn không đánh giập đầu thì nay mọi người sắp chứng kiến đến lượt đồng chí "X" sử lý phe cánh của Trọng "lú".
 • #6 Chan qua: 3Dung

  04-05-2013 13:26

  Chán that day, cha lam duoc cai gi ca
 • #5 Phú Trọc: đàn ông cũng biết khóc

  04-05-2013 08:45

  Lần này sẽ khóc không mếu nữa.
 • #4 VKYN: Chưa có thay đổi

  03-05-2013 11:58

  Như vậy là từ nay 2013 đến năm 2016 không có thay đổi gì. Chỉ có 1 thứ thay đổi đó là TÀI SẢN của các ông UV BCT và UV TƯ DCS VN sẽ không ngừng tăng lên, sẽ có nhiều multi triệu phú và cả tỷ phú đô la nữa.

  Hỡi những người bất đồng chính kiến, bất đồng với học thuyết Mac Lê, hãy mạnh dạn lên mạng và bày tỏ chính kiến của mình, càng nhiều càng tốt, thì may thay họ mới bớt hung hăng đi được, nếu không thì NHÂN DÂN chúng ta còn bức xúc dài dài.

  Trân trọng
 • #3 thứ dân: hội nghị chỉ để hội nghị

  03-05-2013 11:34

  Hội nghị TW 6 rầm rộ, tốn kém rồi cũng như đá ném ao bèo, vì xử lý sợ gây thù hận mất đoàn kết đến góp ý hiến pháp cũng vậy... góp trái ý là suy thoái.....

  Hội nghị TW 7 này cũng chỉ để hội nghị thôi.... không có hội nghị thì biết làm gì...!!!
 • #2 Không ngu: Im đi

  02-05-2013 20:19

  Vẫn vậy nói bậy bạ chó cũng chẳng thèm nghe.
 • #1 Bieutinh: DO VET

  02-05-2013 15:38

  Con VET biet noi
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo