BIỂU MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ LÃNH SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/ 12 /2009 của Bộ Tài chính)

Số
T.T
DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ Đơn vị tính Mức thu
(USD)
       
A Lệ phí Cấp hộ chiếu, thị thực và phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực    
I Hộ chiếu:    
1 Cấp mới Quyển 70
2 Gia hạn Quyển 30
3 Bổ sung, sửa đổi, dán ảnh trẻ em Quyển 15
4 Cấp lại do để hỏng hoặc mất Quyển 150
II Giấy thông hành:    
1  Cấp mới Bản 30
2 Cấp lại do để hỏng hoặc mất Bản 40
III Thị thực các loại:    
1 Loại có giá trị nhập cảnh, nhập xuất cảnh, quá cảnh 01 lần Chiếc 30
2 Loại có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần:    
  a/ Loại có giá trị không quá 01 tháng Chiếc 50
  b/ Loại có giá trị không quá 06 tháng Chiếc 80
  c/ Loại có giá trị từ 06 tháng đến 01 năm Chiếc 120
3 Chuyển thị thực còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới Chiếc 15
IV Cấp tem AB (cấp cho hộ chiếu phổ thông đi việc công) Chiếc 15
V Phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)    
  a/ Cấp lần đầu Chiếc 20
  b/ Cấp từ lần thứ 2 trở đi Chiếc 10
B Các lệ phí khác    
1 Công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch (trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản) Bản 50
2 Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký người dịch trong các văn bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Bản 10
3 Công chứng di chúc và việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc huỷ bỏ di chúc; công chứng văn bản từ chối nhận di sản Bản 10
4 Cấp bản sao văn bản công chứng Bản 5
5 Hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu Bản 10
6 Uỷ thác tư pháp. Xác minh giấy tờ, tài liệu (không kể tiền cước phí) Hồ sơ/bản 50
7 Cấp hoặc chứng thực các giấy tờ và tài liệu liên quan đến tàu biển, tàu bay và các loại phương tiện giao thông khác Bản 15
8 Cấp giấy Xác nhận đăng ký công dân Bản 5
9 Lệ phí chứng nhận lãnh sự    
  a/ Chứng nhận con dấu, chữ ký Bản 2
  b/ Chứng nhận con dấu, chữ ký và nội dung văn bản Bản 5
10 Chứng nhận lãnh sự theo yêu cầu của công dân Bản 5
11 Nhận lưu giữ di chúc, bảo quản giấy tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân Việt Nam Bản hoặc 1 hiện vật/năm 20
12 Tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam cho các cơ quan có thẩm quyền trong nước (không kể tiền cước phí) Bản hoặc 1 hiện vật 10
C Lệ phí về quốc tịch    
1 Nhập quốc tịch Người 250
2 Trở lại quốc tịch Người 200
3 Thôi quốc tịch Người 200
4 Đăng ký giữ quốc tịch Người 10
D Lệ phí đăng ký hộ tịch    
1 Khai sinh    
  a/ Đăng ký khai sinh Bản 5
  b/ Đăng ký khai sinh quá hạn Bản 10
  c/ Đăng ký lại việc sinh Bản 15
2 Kết hôn    
  a/ Đăng ký kết hôn Bản 70
  b/ Đăng ký lại việc kết hôn Bản 120
3 Khai tử    
  a/ Đăng ký khai tử  Bản 5
  b/ Đăng ký khai tử quá hạn Bản 10
  c/ Đăng ký lại việc khai tử Bản 15
4 Nuôi con nuôi    
  a/ Đăng ký việc nuôi con nuôi Bản 150
  b/ Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Bản 250
5 Nhận cha, mẹ, con    
  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Bản 200
6 Cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh Bản 70
7 Đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài Bản 30
8 Các việc đăng ký hộ tịch khác    
  a/ Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch Bản 5
  b/ Cấp, xác nhận giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Bản 50
  c/ Cấp, xác nhận giấy tờ hộ tịch khác Bản 5
  d/ Cấp lại bản chính Giấy khai sinh từ sổ gốc Bản 15
  đ/ Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và đã ghi chú vào sổ hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam Bản 15
  e/ Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài Bản 10
  f/ Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch, ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với các việc hộ tịch đã đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam Bản 10
  g/ Ghi vào sổ các việc: khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và cấp các giấy tờ hộ tịch theo biểu mẫu của Việt Nam Bản 20
E Một số quy định khác    
1 Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Cam-pu-chia nộp lệ phí lãnh sự bằng 20% mức thu tương ứng với loại công việc quy định tại Biểu mức thu này (trừ Mục V Phần A)


 
   
2 Thu lệ phí làm gấp và ngoài giờ ngoài mức phí quy định trên, khi hồ sơ đã hợp lệ (trừ Khoản 3, Mục D) thu thêm:    
  a/ Trong ngày (24 tiếng):   30%
  b/ Ngày hôm sau (36 tiếng):   20%
  c/ Ngoài giờ làm việc, ngoài giờ nhận hồ sơ, ngày nghỉ, ngày lễ:   30%