PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 236 /2009 /TT-BTC ngày15 /12/2009 của Bộ Tài chính) 


  

Cơ quan đại diện Việt Nam

tại ........................................

(Đóng dấu Quốc huy của CQĐD)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

 

BIÊN LAI THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ

                                            (Liên 1: trả cho nguời nộp tiền)                            Số ............

 

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền: ......................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Lý do nộp tiền: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Số tiền: ................................................................................................................................................

Số tiền viết bằng chữ: .......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hình thức thanh toán:                 Tiền mặt                      Séc                         Chuyển khoản

 

                                                                                       (TP, tỉnh), ngày ...... .tháng .... năm 200

      Người viết phiếu                                                                    Người thu tiền

  (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                         (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cơ quan đại diện Việt Nam

tại ...................................

(Đóng dấu Quốc huy của CQĐD)

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

 

BIÊN LAI THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ

                                            (Liên 2: gửi về Bộ Ngoại giao)                            Số ............

 

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền:......................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Lý do nộp tiền: ...................................................................................................................................

Số tiền:................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Số tiền viết bằng chữ: ...................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hình thức thanh toán:                 Tiền mặt                      Séc                         Chuyển khoản

 

                                                                                       (TP, tỉnh), ngày ...... .tháng .... năm 200

      Người viết phiếu                                                                   Người thu tiền

  (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                         (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cơ quan đại diện Việt Nam

tại ...................................

(Đóng dấu Quốc huy của CQĐD)

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

BIÊN LAI THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ

                                            (Liên 3: lưu tại CQĐD)                            Số ............

 Tên đơn vị hoặc người nộp tiền: ......................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Lý do nộp tiền: ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Số tiền: ................................................................................................................................................

Số tiền viết bằng chữ: ....................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hình thức thanh toán:                 Tiền mặt                      Séc                         Chuyển khoản

 

                                                                                       (TP, tỉnh), ngày ...... .tháng .... năm 200

      Người viết phiếu                                                                       Người thu tiền

  (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                         (Ký tên và ghi rõ họ tên)